Login       

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

AVG-beleid Stichting De Stad Verbeeldt

Algemeen

Op 17 januari 2019 is Stichting De Stad Verbeeldt opgericht in Zwolle. Fieke van ’t Riet, Projectmanagement , Advies & Coaching is door het bestuur van Stichting De Stad Verbeeldt (verder: de programmamanager) aangesteld voor het ontwikkelen en feitelijk uitvoeren van het project De Stad Verbeeldt. De programmamanager werkt bij de uitvoering van dit project nauw samen met het artistiek team, kernteam en vrijwilligers. Daarnaast heeft zij contacten met professionals, amateurs, onderwijs, bedrijfsleven en andere organisaties, opdrachtgevers, deelnemers, leveranciers en bezoekers van o.a. de website, Facebook, Social Media, Platformen en mailing. Van deze personen worden door Stichting De Stad Verbeeldt persoonsgegevens verwerkt. In dit beleidsdocument is verwoord aan welke regels Stichting Stad Verbeeldt zich daarbij gebonden acht.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft sedert 25 mei 2018 rechtstreekse werking op de regelgeving in Nederland en is daarmee van toepassing op het AVG-beleid van Stichting De Stad Verbeeldt.

Onder verwerking van persoonsgegevens wordt hier verstaan: het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, bijeenbrengen, opvragen, raadplegen of vernietigen van (financiële) persoonsgegevens.

Het AVG-beleid van Stichting De Stad Verbeeldt omvat een geheel van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen en procedures voor de melding van incidenten, controlemechanismen, opleiding van eigenaar, evaluatie van activiteiten en continue verbetering van diensten en producten. Stichting De Stad Verbeeldt laat zich bijstaan door diverse adviesbureaus op het gebied van bescherming persoonsgegevens.


Gebruik van persoonsgegevens

Stichting De Stad Verbeeldt verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, en wel voor de:

Stichting De Stad Verbeeldt is verantwoordelijk voor de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens. Dit houdt onder meer in dat:

Stichting De Stad Verbeeldt maakt geen gebruik van cookies op websites, apps of social media. Om bezoekers van websites en Facebook en andere platformen meer keuze te geven over hoe hun gegevens worden verzameld door Google Analytics, kunt u ook de Google Analytics Opt-out Browser Add-on downloaden.

Stichting De Stad Verbeeldt heeft de programmanager met betrekking tot de uitvoering van het project De Stad Verbeeldt opgedragen om voor de levering van diensten en producten persoonsgegevens te verwerken in het digitale en administratieve archief van Stichting De Stad Verbeeldt. De gegevens kunnen worden gebruikt voor:

Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld als toegang tot en gebruik van die gegevens noodzakelijk is: (a) om te voldoen aan toepasselijke wetten, voorschriften en/of gerechtelijke bevelen; (ii) om fraude, (toekomstige) beveiligingsissues of technische problemen te voorkomen of op te sporen of op te lossen; (b) in het belang van de veiligheid van Stichting De Stad Verbeeldt, haar bestuur, de programmamanager, het artistiek team, kernteam en vrijwilligers voorzover dat niet in strijd is met de toepasselijke regelgeving.

De programmamanager kan onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting De Stad Verbeeldt derden inschakelen om een deel van de dienstverlening van het project De Stad Verbeeldt uit te voeren, zoals: een externe consultant, trainer of professional op een bepaald gebied. Voor zover deze derden voor de uitvoering daarvan toegang nodig hebben tot persoonsgegevens, strekt die toegang niet verder dan het deel van de dienstverlening waarvoor zij worden ingezet, als vastgelegd in de hun gegeven instructies of overeenkomst.

Stichting De Stad Verbeeldt informeert het publiek mondeling, per telefoon, e-mail, en nieuwsbrief over al haar activiteiten, evenementen, aanbiedingen, innovaties en overige relevante (vakinhoudelijke) content. Daarbij worden gegevens van individuele personen niet openbaar gemaakt, tenzij deze daartoe expliciet toestemming hebben gegeven. Persoonlijke gegevens worden op de website alleen gebruikt om (gepersonaliseerde) webcontent te leveren en om zo gericht mogelijk te communiceren. De gegevens die op de website www.destadverbeeldt.nl zijn ingevoerd kunnen ook gebruikt worden om per e-mail informatie over andere diensten van Stichting De Stad Verbeeldt te verzenden, op voorwaarde dat daarvoor toestemming is gegeven.


Bewaartermijnen

Stichting De Stad Verbeeldt bewaart persoonsgegevens in haar digitale administratieve archief niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Voor de volgende specifieke persoonsgegevens gelden vaste termijnen:


Rechten

Diegene van wie Stichting De Stad Verbeeldt persoonsgegevens heeft verwerkt, kan schriftelijk verzoeken om:

Aan het desbetreffende verzoek daartoe wordt binnen een redelijke termijn gehoor gegeven.


Vragen, klachten en toezicht

Vragen over de verwerkte persoonsgegevens kunnen schriftelijk, per mail of telefonisch worden ingediend bij:
Het bestuur van de Stichting De Stad Verbeeldt
t.a.v. R. Venhuizen, secretaris
Elftkolk 31
8017 NX Zwolle
06 - 21100686
rvenhuizen@deltion.nl
U ontvangt uiterlijk 4 weken schriftelijk antwoord.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de AVG. Bij de AP kan een klacht worden ingediend tegen de schending van AVG-rechten. Meer informatie daarover is te vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nlAldus vastgesteld door het bestuur van Stichting De Stad Verbeeldt op 1 februari 2020.


R.K. Witteveen
Voorzitter
R. Venhuizen
Secretaris
G. Deuling
Penningmeester

Privacyverklaring

© copyright 2018-2024 de stad verbeeldt